• Українська Республіканська Партія
  • Українська Республіканська Партія
  • Українська Республіканська Партія
  • Українська Республіканська Партія
  • Українська Республіканська Партія
  • Українська Республіканська Партія
  • Українська Республіканська Партія
Цілі наші шляхетні і відкриті, засоби наші чесні і мирні. Ми переможемо!

Приєднатися до нас

 

Витяг із Статуту Української республіканської партії:

"ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ПАРТІЇ, ЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В НІЙ

 

63. Членом партії може бути лише громадянин України, який досяг 18 років, відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, є дієздатним у правовому відношенні, на належному рівні ознайомлений із Програмою та Статутом, визнає та дотримується їх, поінформований про ідеологічні засади й історію партії, підтримує її матеріально, своєю діяльністю сприяє досягненню мети і здійсненню завдань партії та власноруч склав заяву про бажання стати членом партії.

Партія створює інститут прихильників, які можуть брати участь у діяльності партії, але з деяких поважних причин є позапартійними або членами інших об’єднань громадян.

Членство в партії є індивідуальним і фіксованим. Членство в партії несумісне з одночасним перебуванням в інших політичних партіях, або якщо Конституцією України та Законами України встановлено обмеження щодо членства в партії певних категорій осіб. На час перебування на посадах чи службі, стосовно яких законодавством України встановлено обмеження щодо членства в партії, громадяни тимчасово зупиняють чи припиняють своє членство в партії шляхом написання відповідної заяви. Членство в партії зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування громадянина України на будь-яких виборних посадах в партії.

64. Обов’язковою умовою фіксації членства в партії є наявність власноруч написаної заяви про бажання стати членом цієї партії.

Формою фіксації членства є: заява про вступ у партію, партійний квиток та обов’язкове перебування на обліку в первинній (місцевій) партійній організації за місцем проживання або роботи, яке фіксується у картці партійного обліку.

65. Вступ до партії здійснюється на підставі власноруч написаної заяви, зачитаної вголос кандидатом особисто під час засідання органу, який приймає до партії, за рекомендацією, як мінімум, одного члена партії. Кандидат у члени партії заздалегідь, до початку засідання органу, який приймає до партії, надає секретарю партійної організації анкетні дані, основні положення яких мають підтверджуватися документально. Після подання заяви про вступ, особа набуває статусу кандидата у члени партії та має право брати участь у всіх відкритих заходах партії поряд із членами партії, але без права голосу. Оформлення документів та перевірку анкетних даних кандидата здійснює секретаріат організації. Порядок прийому та оформлення документів, наданих кандидатом, регулюється “Положенням про членство”. Термін оформлення документів та перевірки анкетних даних встановлюється безпосередньо керівним органом, який здійснює прийом у партію, але не повинен перевищувати 3 (трьох) місяців.

Член партії, який дає рекомендацію кандидату, несе особисту відповідальність перед партією за особу, рекомендовану ним до її складу. Порядок накладання та види такої відповідальності регламентуються “Положенням про членство”.

Член партії, який дає рекомендацію, зобов’язаний:

- заздалегідь надати кандидатові для ознайомлення та вивчення Статут, Програму, інші документи, поінформувати його про історію та ідеологічні засади партії;

- проконтролювати рівень знань кандидатом Статуту та Програми, переконатись у тому, що кандидат їх визнає та підтримує;

- поінформувати кандидата про документацію та анкетну інформацію, яку потрібно подати при вступі до партії, надати кандидатові необхідні форми документів, проконтролювати правильність їх заповнення;

- дати характеристику кандидатові, оголосивши її на засіданні органу, який приймає у партію.

Рішення щодо прийняття кандидата в члени партії ухвалює керівний орган відповідної організації партії, в його присутності. Після ухвалення такого рішення член партії зобов’язаний особисто стати на партійний облік до первинної (місцевої) партійної організації за місцем проживання чи роботи. Не допускається постановка члена партії на облік до партійної організації вищого рівня, оминаючи організацію нижчого рівня, якщо така створена, а також прийому до партії та постановки на облік заочно, за відсутності кандидата. Після прийняття рішення, заява про вступ у партію передається на зберігання секретарю партійної організації, який заповнює відповідну картку партійного обліку. Особовий облік членів партії ведеться секретарями організацій на всіх структурних рівнях партії в порядку, визначеному “Положенням про членство”.

66. Порядок зупинення чи припинення членства в партії відбувається шляхом ухвалення керівним органом партії (організації) відповідного рішення, з підстав, визначених ст.72 Статуту.

Рішення про примусове припинення членства (виключення з партії) набуває чинності з моменту його ухвалення більшістю голосів керівного органу організації, який приймав у партію, але не менше ніж 2/3 голосів від кількості присутніх на засіданні керівного органу організації. Зазначене рішення може бути оскаржене до керівного органу організації вищого рівня та (або) відповідної контрольно-ревізійної комісії упродовж 30 (тридцяти) днів від дня його ухвалення. Заява про оскарження має бути розглянута упродовж 30 (тридцяти) днів із часу отримання такої заяви. Членство в партії осіб, рішення про примусове припинення членства (виключення з партії) яких було скасовано керівним органом організації вищого рівня, поновлюється з моменту скасування відповідного рішення, із збереженням партійного стажу.

Рішення про примусове припинення членства (виключення з партії):

- членів контрольно-ревізійних комісій організацій приймається за погодженням із контрольно-ревізійною комісією організації вищого рівня, а членів центральної контрольно-ревізійної комісії - лише з’їздом партії, не менше ніж 2/3 голосів від кількості присутніх делегатів з’їзду;

- секретаря партійної організації приймається за погодженням із центральним секретаріатом;

- голови та членів ради організації ухвалюється конференцією (зборами), не менше ніж 2/3 голосів від кількості присутніх учасників конференції (зборів);

- голови партії та членів центральної ради ухвалюється центральною радою, або з’їздом, не менше ніж 2/3 голосів від кількості присутніх членів центральної ради, або кількості присутніх делегатів з’їзду;

Припинення членства (за власним бажанням) відбувається шляхом подання особою власноруч написаної заяви про вихід із партії, ухвалення керівним органом партійної організації відповідного рішення про прийняття цієї заяви до відома та зняття особи з партійного обліку. Припинення членства (за власним бажанням) набирає чинності з дати отримання керівним органом партійної організації такої заяви або інформації. Керівний орган лише приймає цю інформацію до відома та не має права обмежувати права громадян на добровільний вихід із лав партії. Припинення членства в партії передбачає: зняття такої особи з партійного обліку, а також здійснення відповідного напису на заяві про вступ у партію. Рішення про прийом у партію особи, яка за власним бажанням припиняла членство в партії, має право ухвалювати керівний орган відповідної партійної організації, не раніше ніж через 1 рік після припинення особою членства, та лише після надання цією особою обґрунтованих пояснень своїх попередніх дій, але без збереження партійного стажу.

Припинення членства в партії (за власним бажанням чи в примусовому порядку) тягне за собою одночасне виключення відповідної особи зі складу органів партії, куди її було обрано чи призначено, та документальне оформлення секретарем організації зняття з партійного обліку.

Зупинення (тимчасове) членства відбувається шляхом подання членом партії власноруч написаної відповідної заяви про тимчасове зупинення членства, з обов’язковим зазначенням підстав такого зупинення та ухвалення керівним органом партійної організації відповідного рішення про прийняття цієї заяви до відома. Після повернення таких осіб у партію в них зберігається партійний стаж". Українська Республіканська Партія - офіційний сайт
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України